Λοιπές Υπηρεσίες

Translations

Μεταφράσεις κειμένων & βιβλίων

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα, ποιοτικά & ταχύτατα, μεταφράσεις κειμένων, αλλά και εργασίες απομαγνητοφώνησης & δακτυλογράφησης κειμένων. Κείμενα νομικά, τεχνικά, οικονομικά καθώς και πάσης φύσεως έγγραφα.

Επίσης, πραγματοποιούμε μεταφράσεις βιβλίων, ταξιδιωτικών οδηγών, ιστοσελίδων και διαφημιστικών φυλλαδίων.

Αξιολόγηση επιπέδου γνώσης

Μέσω εξειδικευμένων τεστ διαπιστώνουμε το επίπεδο γνώσης στα Γερμανικά. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε:
> Τον εντοπισμό των μαθησιακών ελλείψεων
> Την αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης
> Την αποτύπωση των δυνατών σημείων και των σημείων βελτίωσης
> Το έλεγχο της προόδου του ενδιαφερόμενου